پول نفت به وفور به اقتصاد تزریق شده و عایداتش باعث شد دولت ها به تن آسایی رو بیاورند. همه این ها را مدیون دلار های نفتی بودیم، نفت سمبل ثروت باد آورده است.

در اینجا دو مسئله مطرح است، معمای فراوانی و بیماری هلندی.

نفت چه ارتباطی با این مفاهیم دارد؟