تورم کل ماهانه در دهک های ضعیف و کم برخوردار جامعه، از دهک های پر درآمد بیشتر بوده است؛ موضوعی که در تمام ۷ ماه نخست امسال تا حد خوبی صادق بوده است.

اما یک نکته و سوال وجود دارد. اینکه چرا پس از تفکیک تورم کل به دو گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و گروه غیرخوراکی و خدمات، شاهدیم که رفتار دهک های بالا و پایین متفاوت بوده است؟ آیا تورم خوراکی کمتر برای گروه های ضعیف به معنی فشار کمتر به آنها برای تهیه این سبد است؟ در این گزارش اکوایران به بررسی موضوع تا ماه مهر ۱۴۰۰ پرداخته ایم.