ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، در شرایطی با ناترازی انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که این امر در نگاه اول تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، در عمل شاهد افزایش مستمر مصرف انرژی بوده‌ایم و متاسفانه هیچ تناسبی بین رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی وجود ندارد.

در رابطه با همین موضوع، پنلی تخصصی با موضوع ناترازی انرژی با حضور کارشناسان حوزه انرژی از جمله اشکان پورمهدی آبادی کارشناس اقتصاد انرژی، محمدرضا اکبری، مرتضی زمانیان، جواد نوفرستی و حیدر عبدالحسینی برگزار شد.

در این نشست، کارشناسان به بررسی سیاست‌های موجود در حوزه انرژی، به‌ویژه سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی پرداختند و راهکارهای مختلفی برای رفع این چالش ارائه کردند.