مرتضی بهروزی فر از منافع قرارداد صادرات گازی ایران به امارات موسوم به «کرسنت» می‌گوید.