به گزارش اکوایران، نرخ برگشت چک در کشور همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. آمارهای بانک مرکزی در خصوص این شاخص در آذرماه امسال نشان می دهد سهم برگشتی ها از کل چک های مبادله ای در ایران در کمترین سطح دوساله قرار گرفته و هر ماه این رکورد را کاهش بیشتری داده است.

بیشترین تعداد وصول چک در کشور

کلا در کشور 7 میلیون و 217 هزار و 200 فقره چک مبادله شده که از میزان، 6 میلیون و 718 هزار و 300 تای آن وصول شده است. به عبارت دیگر در آذر ماه امسال حدودا 93.1 درصد کل چک های مبادله ای وصول شده است.

بنابراین در مقابل 6.9 درصد از این چک ها برگشت خورده که تقریبا 498 هزار و 900 فقره بوده است. بررسی روند چک های برگشتی و وصولی از ابتدای سال 1400 تاکنون نشان می دهد در آذر ماه کمترین سهم تعدادی برگشت چک در مقایسه با دوسال گذشته رقم خورده و چند ماهی است که سیری نزولی پیدا کرده است.

در مقابل هم با پایین آمدن نرخ برگشتی ها سهم وصول چک در تعداد مبادلات به بالاترین سطح در این بازه زمانی رسیده است.

این روند تنها در شاخه تعداد چک ها ثبت نشده و در آمار مبلغ نیز مسیری مشابه رقم خورده است.

چک وصولی

کف سهم مبلغ چک های برگشتی در آذر ماه 1401

طبق آمارها و داده های بانک مرکزی در آذر ماه امسال، ارزش کل چک های مبادله ای در کشور برابر با 397 هزار و 828 میلیارد تومان بوده که 364 هزار و 61 میلیارد تومان آن وصول شده و در مقابل، 33 هزار و 766 میلیارد تومان نیز برگشت خورده است.

به عبارت دیگر سهم وصولی ها در این ماه برابر با 91.5 درصد و سهم برگشتی ها برابر با 8.5 درصد به ثبت رسیده است.

همانند تعداد چک های مبادله ای مشاهده می شود سهم چک های برگشتی در کشور در حداقل دوساله قرار گرفته و در مقابل هم این سهم در وصولی ها به رکورد دو ساله رسیده است.

بنابراین داده های بانک مرکزی نشان میدهد سهم برگشتی ها از کل چک های مبادله ای به کمترین سطح خود در بازه دو ساله رسیده که این رویداد هم از حیث مبلغ بوده هم از حیث تعداد. برخی معتقدند راه اندازی سامانه صیاد و تدابیر بانک مرکزی در خصوص بالا بردن امنیت چک ها یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق بوده است.

چک برگشتی