هزینه تنزیل اوراق گام طبق مقررات موجود هزینه قابل قبول مالیاتی نیست. در صورتیکه فعالان اقتصادی می توانند از طریق اسناد خزانه بدهی خود را با سازمان ها تسویه کنند که در حال حاضر در مورد اوراق گام این امتیاز وجود ندارد.

به گفته توکلی کاشی اوراق گامی که علاوه بر تضمین شرکت، بانک نیز آن را ضمانت کرده است طبیعتا معتبر تر از چک مشتری است.