به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 40 هزار و 333 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 18 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 65 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 141 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 60 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز دوشنبه سهم اوراق 97 درصد بود.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 50 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 6 هزار و 736 میلیارد تومان رسید که 53 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

کاهش ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 295 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 15 درصدی داشت. 

بورس