علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از نشانه های رکود در چارت ‌های  اقتصادی آمریکا می‌گوید.