نماد کساپا با ۴۱ درصد بیشترین  بازدهی مثبت را در بین شرکت های بورسی به خود اختصاص داده است اما در خصوص بازدهی های منفی، نماد فمراد بیش از ۲۰ درصد بازدهی منفی در بین نمادها داشته است.