تقریبا هر ۱۴ نماد فعال موجود در این گروه با افزایش فروش در ماه گذشته مواجه شده‌اند. البته میزان این افزایش در شرکت‌های مختلف متفاوت بوده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بیشترین افزایش درآمد فروش مربوط به نماد فسازان بوده که موفق شده با رشد ۴۶ درصدی در طول یک ماه، فروش شرکت را به ۳۶۱ میلیارد تومان برساند.

در این برنامه وضعیت نمادهای ذوب، فپنتا، فتوسا و فخور نیز بررسی شده است.