علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز این هفته، بررسی می‌کند که در هفته های پایانی ۲۰۲۲ باید از رفتار بازارها چه انتظاراتی داشت و باید به روند فراز و فرود قیمت ها در روزهای آینده، چه واکنشی نشان داد.