همچنین گزارش های فروش ماهانه این شرکت نشان می دهد در آذر ماه ۴ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که ۱۵ درصد بیش از ماه گذشته خود یعنی آبان است.

حالا اهالی بازار سرمایه به سامانه کدال چشم دوخته اند تا ببینید فخوز برای سه ماهه سوم سال رویه فصول قبلی را در پیش می گیرد یا سرنوشت دیگری برای این نماد قدیمی بازار سرمایه رقم خواهد خود.