علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، عواملی را برمی شمارد که میتوانند بر تصمیمات فد تاثیر گذاشته و اوضاع بازارهای مالی را بهبود ببخشند.