تمایل نشان ندادن بازار به اوراق بلندمدت، می‌تواند از بوجود آمدن سیگنال‌های رکودی در بازارهای مالی حکایت داشته باشد. این داده‌ها همچنین بر روی انتظارات تورمی و به دنبال آن اقدامات بیشتر فدرال رزرو تاثیرگذار است، چراکه با کاهش انتظارات تورمی پنج و ده‌ساله قیمت‌ها با نوسان روبرو خواهند شد.

علی رضاپور - تحلیل‌گر بازارهای مالی - در برنامه «مارکت‌تایمز» از رفتار داده‌های مربوط به بازدهی اوراق قرضه و تاثیری که بر روی انتظارات تورمی می‌گذارد، صحبت می‌کند.