همراه اول با نماد همراه در تاریخ 23 اسفند ماه سال 1401 با افزایش 59 درصدی از محل سود انباشته به نوعی سال 1401 را به پایان برد. مبلغ افزایش سرمایه این شرکت 2 هزار و 800 میلیارد تومان و از محل سود انباشته بوده است.

 به گزارش هیئت مدیره این شرکت مبلغ دفتری داراییهای ثابت همراه اول  در دوره میانی نه ماهه منتهی به 30 آذر 1401 مبلغ  45 هزار و 384 میلیارد تومان گزارش شده است و شرکت طی سنوات گذشته به منظور افزایش قدرت رقابتی و کسب بیش از پیش رضایت مشترکین اقدام به سرمایه گذاری هدفمند در زمینه تجهیزات جدید ارتباطی و ورود به عرصه تکنولوژیهای روز از جمله نسلهای 3G ،LTE و 5G نموده است.که اینگونه سرمایه گذاری ها منجر به افزایش درآمد عملیاتی شرکت شده و  به گواه گزارش هیت مدیره این موضوع باعث افزایش 30 درصدی درآمد عملیاتی در دوره میانی نه ماهه منتهـی به 30 آذر 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

اما این نماد همچون دیگر شرکت های این حوزه در پاییز سال 1401  با مشکلاتی مواجه شد از جمله قطع اینترنت تلفن های همراه در سطح کشور که منجر به کاهش درآمدی همراه اول نیز شد.

همراه اول که فرودین ماه سال 1401 را با فروش حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومانی شروع کرده بود در حوالی اواخر تابستان این میزان فروش را به رقم بیش از 3  هزار میلیارد تومان افزایش داد.

به طوریکه در مرداد ماه رقم 3 هزار و 400 میلیارد تومان و در شهریور ماه نیز رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومانی را به عنوان درآمد ماهانه خود ثبت کرد که رکورد فوش سال 1401 نیز به حساب می آمد. با این حال و در مهر ماه و با اوج اعتراضات در این ماه و قطع اینترنت و عدم دسترسی درست کاربران همراه به شبکه های جهانی درآمد همراه اول نیز از 3500 میلیارد تومان به 2900 میلیارد تومان تنزل پیدا کرد که افت بیش از 17 درصدی برای این نماد بوده است .

این رویه و افت فروش در آبان ماه نیز ادامه دار بود تا اینکه رقم فروش درامد ماهانه همراه اول به عدد 2 هزار و 600 میلیارد تومان برسد. تا این نماد نسبت به شهریور ماه 1401 که اوج درآمدی این شرکت بوده است با افت 900 میلیارد تومانی همراه شود.

در این میان با برقراری اینترنت و دسترسی دوباره کاربران به شبکه های جهانی در سطح کشور درآمد ماهانه همراه اول نیز در مسیر صعودی قرار گرفت تا در اولین ماه سر سال رقم درآمدی همراه اول به کانال 3 هزار میلیارد تومانی برگردد و این میزان درآمد ماهانه در بهمن ماه نیز تکرار شود و با فروش 3200 میلیارد تومانی در بهمن ماه این سطح از فروش را دوباره بدست آورد تا میانگین فروش خود بالاتر باشد.

همراه اول درآمد حاصله از کارکرد مشترکین خود را در 9 ماهه 1401 رقم 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر اپراتورها را نیز رقم 1388 میلیارد تومان عنوان کرده تا با سایر درآمد های خود در مجموع 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1401 رقم 27  هزار و 337 میلیارد تومانی را ثبت کند.

شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران ( همراه )  بـا هـدف گسـترش فضـای کسـب و کار خود، با هدف تقویـت کســب و کار اصلــی، اقــدام بــه ایجــاد شــرکتهای جدیــد یــا ســرمایه گذاری در ســایر شــرکت ها کرده است.

از جمله شرکت هایی کــه تحـت کنتـرل شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران است می توان به موارد زیر اشاره کرد: ســرمایهگذاری توســعه نوردنــا ، نقــش اول کیفیــت ، ، ارتباطــات مبین نــت ، پرداخــت اول کیش و به پــرداز همــراه ســامانه اول

 

همراه