به گزاش اکوایران؛ براساس آمارهای اعلام شده «استان خوزستان» با خرید ۱۹ درصد گندم کشور به میزان یک میلیون و ۳۵8 هزار تن، قطب این خرید گندم در کشور معرفی شد و پس از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با خرید 10.5 درصد و کردستان با خرید 8.5 درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید گندم آن‌ها، معادل خرید گندم استان خوزستان است.

داده ها نشان دهنده آن است که بعد از این 3 استان نیز به ترتیب استان‌های فارس با خرید ۷ درصد، کرمانشاه با خرید 6.5 درصد و آذربایجان غربی با خرید 6 درصد گندم کشور در جایگاه بعدی قرار دارند که مجموع خرید آن‌ها، معادل خرید گندم در دو استان گلستان و کردستان است.

فهرست 10 استان با بیشترین خرید گندم

براساس آمار اعلام شده خوزستان با خرید یک میلیون و 358 هزار تن (19 درصد کل خرید گندم کشور)، گلستان با خرید ۷۵۸ هزار تن (10 و نیم درصد کل خرید گندم کشور)،      کردستان با خرید 612 هزار تن (8 و نیم درصد کل خرید گندم کشور)،  فارس با خرید 495 هزار تن (7 درصد کل خرید گندم کشور)، کرمانشاه با خرید 473 هزار تن (6 و نیم درصد کل خرید گندم کشور)، آذربایجان غربی با خرید 438 هزار تن (6 درصد کل خرید گندم کشور)،       خراسان رضوی با خرید 352 هزار تن (5 درصد کل خرید گندم کشور) ، همدان با خرید 317 هزار تن (4 و نیم درصد کل خرید گندم کشور)، لرستان با خرید 272 هزار تن (4 درصد کل خرید گندم کشور) و  آذربایجان شرقی با خرید 260 هزار تن (3 و نیم درصد کل خرید گندم کشور) بیشترین خرید گندم در سال جاری را داشته اند. براساس این آمار 5 استان پیشتاز خرید تضمینی گندم، معادل 52 درصد کل گندم خریداری شده در کشور را تولید کرده‌اند.