مرکز آموزش بین کارگاهی مرکزی است که آموزش های عملی آن در خط تولید واحد صنعتی انجام می‌شود و در آن بازآموزی مهارت پرسنل مجموعه و آموزش نیروهای تازه کار، آموزش تخصص‌های جدید بر حسب نیاز صنایع انجام می‌شود.

در مراکز بین کارگاهی با توجه به اینکه آموزش در کنار خط تولید صورت می‌گیرد، مزایای مختلفی دارد که می‌توان به ایجاد شرایط بهینه، آموزش عملی، آشنایی سریع پرسنل تازه کار با محیط مجموعه تولیدی اشاره کرد.