ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان می کند که ایجاد این باور در بین مدیران با تجربه و پیشکسوت معدنی کار سختی است، اما حرکت به این سمت الزامی است.