به گزارش اکوایران؛ وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد عوارض صادراتى در این دوره زمانی کاهش خواهد یافت و براساس دستورالعمل جدید عوارض صادراتى گندم ٢،٦٦٨ روبل، جو به ٢،٣٥٣ روبل و ذرت به  ٣،٦٩٦ روبل پیش بینی شده است.

نکته جالب توجه در تعیین عوارض جدید صادرات گندم، جو و ذرت از روسیه تنها برای کمتر از یک هفته است. این کشور پس از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه عوارض گمرکی خود را به صورت هفتگی اعلام می کند تا به این طریق بتواند نظارت کامل بر بازار داشته باشد و کنترل قیمت را در اختیار خود داشته باشد. از سوی دیگر پس از شروع جنگ، روسیه به صورت هفتگی و بسته به میزان صادرات، مجوزها و میزان ذخایر استراژیک اقدام به اعلام عوارض صادراتی خود می کند.   

در گزارش جدید این کشور آمده؛ با ادامه کمپین برداشت در مناطق کلیدى تحت کشت گندم در نیمکره شمالى، تقریبا وضعیت مشخص ترى از میزان و کیفیت محصول، خصوصا گندم  در بازار ها روشن می شود.

روند صادرات گندم

از سوی دیگر در فرانسه، موسسه کشاورزى وابسته به دولت متوسط پروتئین گندم برداشت ٢٠٢٢ را در حدود ١١.٤ درصد برآورد می کند که از متوسط پروتئین ١١.٩درصد در سال قبل کمتر است که در همین راستا، برآورد فرانسه از میزان پروتئین گندم امسال براى حدود ٧٠ درصد از محصول، کمتر از ١١درصد است. میزان صادرات گندم هم از ابتداء ماه جولاى تا هفته گذشته از اروپا در حدود ٧.٨ میلیون تن بوده که فرانسه ٣.١ میلیون تن، رومانى ١.٢ و بلغارستان هم ٨٢٥ هزار تن صادر کرده اند.

در بازار مناقصات هم، روز پنجشنبه، اداره خرید غلات سعودى SAGO با مناقصه قابل توجه ٥٣٥ هزار تنى جهت گندم ١٢.٥درصد براى دوره حمل نوامبر تا فوریه، در بازار بود.