به گزارش اکوایران؛ با این شرایط می توان گفت، برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت‌ها بر اساس درجه وابستگی به واردات (در اینجا نسبت نهاده‌های وارداتی به تولید تعریف شده است) به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم شده‌اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه شده است.

براساس نمودار، رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات در مقایسه با سایر شرکت‌ها قسمت‌های هاشور کمرنگ‌ خورده دوره‌هایی را مشخص می‌کند که رشد تولید در شرکت های واردات محور پایین‌تر از سایر شرکت های با وابستگی کمتر به واردات بوده است و در آن دوره‌ها موانع وارداتی مانع بالقوه رشد تولید به حساب می‌آید و دوره‌هایی که هاشور پررنگ خورده اثر محدودیت واردات عمیق‌تر است.

با این شرایط و براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی پژوهشکده پولی و بانکی می توان گفت با وجود اینکه صنایع واردات محور نقش بزرگی در تولید داشته اند اما این رشد در شرکتهای صادراتی بیشتر دیده می شود.  

براساس این گزارش در بیشتر ماه های سال ۱۴۰۰ از جمله آذر ماه رشد تولید شرکت‌هایی واردات محور از سایر شرکت‌ها بالاتر بوده است. از آبان ماه تا اسفندماه در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات محوری بالا در بازه مثبت ۲٫۶ تا ۴ بوده، رشد سایر شرکتها در بازه منفی ۱٫8 تا منفی 3٫8 درصد بوده و روند نزولی داشته است.