با این حال، پیگیری‌های اکوایران نشان می‌دهد این طرح به نوعی بلندپروازانه محسوب می‌شود و تحقق آن در شش سال غیرممکن است.