در این برنامه از بولتن به بررسی تعیین حقوق دولتی و چالش های دیگر معدنکاری در ایران پرداخته ایم.