این در حالی است که کمبود گاز نیز می تواند روند نزولی صادرات تا پایان سال را ادامه دار کند.