رضا احتیاطی به ضرورت پیش بینی سازوکاری اصولی برای الزام به بازگشت ارز صادراتی فولاد تاکید کرد.