به گفته علی رسولیان، تاکنون بالغ بر ۱۶۰۰ نیازهای فناوارانه بنگاه های بزرگ شناسایی شده و از این تعداد بالغ بر ۴۸۰ نیاز در شهرک های صنعتی تامین شده اند.