این در حالی است که صنعت فولاد بر پایه مزیت های گاز و مواد معدنی توسعه پیدا کرده و امروز کمبود گاز می تواند تولید و صادرات آن را با مشکل همراه کند. یعقوبی دبیر اجرایی انجمن فولاد معتقد است صنعت فولاد بر پایه مزیت منابع گازی توسعه پیدا کرده اما ساویز کارشناس نفت و گاز چنین دیدگاهی را اشتباه می داند.

در این برنامه از بولتن با حضور وحید یعقوبی دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سعید ساویز کارشناس نفت و گاز به بررسی بحران پیش آمده پرداخته ایم.