او به اکوایران می گوید: دولت از این صنعت غفلت کرده و حمایت ویژه ای از کشاورزان نمی شود.