او از مکاتبه با اتاق بازرگانی عربستان در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت در این مکاتبات زمینه  های مشترک همکاری فراهم شده است.