ایران چه اقداماتی را باید در پیش گیرد تا واردکننده سنگ آهن نشود؟ مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش بررسی کرده است.