به گزارش اکوایران؛ با توجه به این بخشنامه برای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال به عنوان حقوق ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۴۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به همراه تصویر نامه‌های شماره ۵۶٫۶۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت متبوع (شناسه ۱۳۵۹۹۳۳۰) و شماره ۱۵۶۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اداره امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور (شناسه ۱۳۵۹۹۳۳۰) مبنی بر واریز در آمدهای وصولی موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲) اخذ عوارض از سیگار و تنباکوی وارداتی با عنوان حقوق ورودی به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می‌شود.

لذا پیرو بند (۲) بخشنامه ۳/۱۴۰۲/۱۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ مقتضی است دستور فرمائید؛ در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال (۸۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی وصول و با هماهنگی ذیحسابی و اداره کل امور مالی نسبت به واریز وجوه مزبور به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ اقدام لازم معمول کنند. ضمناً پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶/۱۴۰۱/۱۶۲۱۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۵) موضوع ابلاغ فهرست به روز رسانی شده ردیف‌های درآمدی و سایر عوارض وصولی طی خانه ۴۲ اظهارنامه (دقت لازم معمول گردد تا وجوه مزبور در اظهارنامه گمرکی در خانه (۱۴۲) ذیل ردیف درآمدی ۱۱٫۵۱۵ با عنوان «حقوق ورودی هر نخ سیگار و تنباکوی قلیان بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲» اعمال شود.

 

4616670