او در مصاحبه با «اکوایران» گفت: البته تا زمانی که نتوانیم حضور کامل در زنجیره ارزش اقتصاد بین الملل داشته باشیم صحبت درباره رقابت پذیری با مشکل همراه می شود.