این موضوع علاوه بر سخت کردن رقابت در بازارهای منطقه، می‌تواند نگرانی‌هایی هم برای خاورمیانه به همراه داشته باشد. ظاهرا برنامه هسته‌ای عربستان هم به این توسعه وابسته خواهد بود.

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.