حواشی طرح صیانت نیز چند ماهیست که اتمسفر اینترنت ایران را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مجموع این اتفاقات، اولین سوالاتی که به ذهن کاربران می رسد، این است که این اختلالات عمدی اند؟ اگر پاسخ مثبت است، چه مستنداتی برای این موضوع وجود دارد؟

آرین اقبال، کارشناس شبکه در برنامه کافی نت به این سوالات پاسخ می دهد. اقبال از جزئیات آخرین مصوبه سورای عالی فضای مجازی می گوید و روند فیلترینگ در ایران را تشریح می کند.