اگر نیمی از این ۸۰۰ هزار شغل اینستاگرامی شغل اصلی افراد بوده باشند، اقتصاد ایران برای ساختن آن یک سال زمان نیاز دارد و شوک از دست رفتن کامل اینستاگرام می‌تواند برای بازار کار ایران سنگین باشد.