محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران در نشست «بررسی اثرات محدود سازی اینترنت بر کسب و کارها» که توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، می گوید «هر مسئولی که ادعا دارد این عدد ۹ میلیون ساختگی است، بیاید تا من و همکارانم درستی ماجرا را به او نشان دهیم.»