برخی معتقدند به حقوق شهروندی آنها نیز در این مدت تعرض شده است، برخی مسئله را صرفا از منظر اقتصادی می بینند.

«نیما نامداری» عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در یک تحلیل، به آسیب‌های فوری به جامانده از تحدید اینترنت در ایام اخیر پرداخته است.