بحث دریافت مالیات از خودروهای لوکس بار دیگر داغ شده و به نظر می رسد دولت سیزدهم قصد دارد تا به هر نحو ممکن از مالیات خودروهای لوکس را وصول کند. بر اساس براوردهای صورت گرفته توسط سازمان مورد مالیاتی در حال حاضر حول و حوش 580 هزار دستگاه خودروی لوکس به نظر سازمان امور مالیاتی در کشور وجود دارد و قرار است مالیاتی وصل شده از دارندگان این خودروها به حساب دولت واریز شود.

اما اخذ مالیات از این تعداد خودرو قرار است چه مقدار نقدینگی به حساب دولت واریز کند؟ آن طور که مسئولان سازمان امور مالیاتی حساب و کتاب کردند قرار است این تعداد خودرو حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

محمد مسیحی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خودرو گفت : بیش از 270 هزار مؤدی شناسایی شده‌اند که مجموع خودروهای آنها به بیش از 580 هزار خودرو می‌رسد و این افراد باید تا پایان بهمن‌ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

دولت دوازدهم در سال 99 و سال جاری در قانون بودجه کشور بحث دریافت مالیات از خودروهای لوکس به عنوان یکی از مسیرهای درامدی دولت مورد توجه قرار گرفت اما در سال گذشته این ردیف درآمدی محقق نشد. امسال نیز تا پایان تصدی دولت دوازدهم ریالی از این مسیر به خزانه دولت واریز نشد اما به نظر دولت سیزدهم به دنبال این است تا کار نیمه تمام دولت دوازدهم را تمام کند و علاوه بر وصول مالیات از لوکس سواران در سال جاری، ردیفی درآمدی نیز در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.

چنانچه دارندگان خودروهای لوکس اقدام به پرداخت مالیات خودروی در اختیار خود در موعد مقرر نکنند در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند. البته آن طور که معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی می گوید دارندگان خودروهای  لوکس حق اعتراض به رقم در نظر گرفته شده برای مالیات خودروی خود را دارند.