و مشخص نیست فرمول تولید خودروی ارزان در شرایطی که خودروسازان محصولات ارزان خود را به دلیل ارتقای استاندارها با موزه فرستاده اند، چیست؟