ثبت نام سه روز ادامه دارد و قرار است ۶۰ خودرو در این دور از قرعه کشی عرضه شود. در این دور از قرعه کشی، برای نخستین بار ۲۰ درصد خودروهای عرضه شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است. چه کسانی از این شانس برخوردار خواهند شد؟