وزارت صمت دولت سیزدهم تلاش می کند تا علاوه بر شکستن انحصار بازار خودروی کشور از مسیر واردات شرایطی را فراهم کند تا دو خودروساز بزرگ کشور مجبور شوند نه تنها در بازار داخلی که در بازارهای بین المللی نیز به رقابت با خودروسازان جهانی بپردازند