البته این استدلال صمت چندان به مذاق کارشناسان خوش نمی آید و آنها معتقدند باید تولید محصول با کیفیت در دستور کار شرکت های خودروساز قرار گیرد