در این نشست مجتبی نظری، مدیر ارتباطات کروز به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این قطعه‌ساز  گردهم آمدند تا سهم کروز از صنعت قطعه ایران را بیان کنند.