غول نارنجی جاده مخصوص از مجموع 65 هزار دستگاه شاهین هدف گذاری شده برای سال 1400 تا نیمه شهریورماه تنها 9 هزار و 700 دستگاه تولید و از این تعداد حدود 9 هزار و 100 را عرضه کرده است. با این حساب شاهین در بازه شش ماهه چه روندی را در تولید و عرضه طی کرده است؟

فروردین ماه سایپایی ها تولید بیش از 780 دستگاه شاهین را نهایی کردند اما از این تعداد شاهین تولید شده تنها 66 دستگاه به بازار عرضه شد. دومین ماه از سال جاری نارنجی های جاده مخصوص تولید نزدیک به هزار و 400 دستگاه شاهین را عملیاتی کردند. اما از این تعداد حدود 900  دستگاه شاهین را فروختند. آخرین ماه از فصل بهار روند رشد تولید کماکان ادامه داشت و خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص توانست نزدیک به هزار و 700 دستگاه از این محصول نوبرانه خود را در خطوط تولید تکمیل کند.

سایپایی ها در خرداد ماه نه تنها کل تولید انجام شده در این ماه را به بازار عرضه کردند بلکه توانستند از حدود یک هزار و 200 شاهین مانده در پارکینگ های خود، نیز حدود هزار و 150 دستگاه را نیز برای مشتریان فاکتور کردند. در چهارمین ماه سال سایپایی ها تولید بیش از هزار و 850 دستگاه شاهین را نهایی کردند در این ماه همانند خرداد عرضه بیش از تولید بود. در تیرماه سایپایی ها بیش از دو هزار دستگاه شاهین فروختند.

اما در مرداد به نسبت ماه پیش از آن تولید بیش از 50 درصد افت را تجربه کرد. نارنجی های جاده مخصوص در دومین ماه از فصل تابستان تولید بیش از 900 دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود نهایی کردند. اما در این ماه نیز همانند تیر و خرداد عرضه بر تولید پیشی گرفت. اما عرضه نیز همانند تولید در مرداد به نسبت تیر با افت همراه بود.

در پنجمین ماه از سال جاری نزدیک به هزار و 250 دستگاه شاهین عرضه شد که به نسبت عرضه تیر ماه افت حدود 40 درصدی را به خود دید. در شهریور ماه اما روند تولید و عرضه بر عکس شد و تولید دست بالا را نسبت به عرضه داشت.

در آخرین ماه از فصل تابستان سایپایی ها نزدیک به سه هزار و 100 دستگاه شاهین تولید کردند اما از این تعداد نزدیک به دو هزار دستگاه را فاکتور کردند و بقیه را به پارکینگ منتقل کردند.