سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان مهر ماه سال 1400 در مجموع حدود 488 هزار انواع خودروی سواری تولید کردند. از این تعداد ایران خودرویی ها حول و حوش 242 هزار دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کردند. با این حساب غول آبی جاده مخصوص به تنهایی نزدیک 49 درصد تولید سواری را در خطوط تولید خود تا پایان هفتمین ماه از سال جاری به سرانجام رساند. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز در همین بازه زمانی حدود 188 هزار دستگاه انواع سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کرد.

بنابراین سهم خودروسازی سایپا از کیک تولید خودرو در بازه زمانی یاد شده حدود 38 درصد بوده است.

الباقی سهم تولید سواری نیز حاصل تلاش پارس خودرویی ها است. سومین خودروساز بزرگ کشور تا پایان اولین ماه از فصل پاییز 1400 تولید حدود 67 هزار دستگاه خودروی سواری را به سرانجام رسانده است.

اما تولید خودروی سواری در هفت ماهی که از سال جاری گذشت چه افت و خیزی را به خود دیده است؟

خودروسازان در اولین ماه از سال جاری تولید بیش از 64 هزار دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند.

اما سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت ماه با تولید حدود 52 هزار دستگاه خودروی سواری به نوعی کف تولید هفت ماهه را در کارنامه خود ثبت کردند. دلیل اصلی این مساله را باید در چالشی که بین رقابت و شرکت های خودروساز اتفاق افتاده بود، جست و جو کرد. اعلام قیمت های خودرو از سوی شورای رقابت در اردیبهشت ماه امسال و افزایش میانگین 8 درصدی قیمت خودروها نه تنها خودروسازان را خوشحال نکرد بلکه سبب شد تا آنها تلاش کنند از دو مسیر چانه زنی با شورای رقابت و پیگیری در مراجع بالادستی درصدی اعلامی شورای رقابت را جا به جا کنند. هر چند چانه زنی و پیگیری ها نتوانست آن طور که باید شاید خودروسازان را به درصد مدنظر خود برای افزایش قیمت خودرو برساند اما سبب شد تا قیمت ها با یک افزایش 7 درصدی به طور میانگین حدود 15 درصد رشد را به خود ببیند.

نهایی شدن قیمت خودرو و کسب مجوز برای اعمال قیمت های جدید از خرداد ماه سال جاری سبب شد تا خودروسازان در سومین ماه از سال جاری یک رشد 58 درصدی را به نسبت ماه قبل از آن به نام خود ثبت کردند. سه خودروساز بزرگ کشور در یک ماهه خرداد 1400  بیش از 82 هزار دستگاه خودروی سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.

اولین ماه تابستان امسال را نیز خودروسازان پرشور شروع کردند و توانستند به نوعی سقف تولید هفت ماهه را بزنند. خودروسازان در تیرماه بیش از 85 هزار دستگاه خودروی سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. اما بر خلاف تیرماه خودروسازان در دومین ماه از فصل تابستان نه تنها نتوانستند شور و شوق تیر ماهی را حفظ کنند بلکه افت تولیدی بیش از 36 درصدی را نیز در کارنامه خود ثبت کردند. تولید مرداد به تولید اریبهشت ماه نزدیک شد و خودروسازان در این ماه بیش از 54 هزار دستگاه خودرویی سواری تولید کردند. دلیل این اتفاق را باید در تعطیلات تابستان خودروسازان و همچنین تغییر دولت جست و جو کرد.

آخرین ماه تابستان اما خودروسازان بار دیگر به جاده رشد تولید بازگشتند و توانستند تولید حدود 81 هزار دستگاه خودرو را نهایی کنند. تولید این تعداد خودرو به نسبت آمار مردادماهی آنها رشدی حدود 50 درصدی را در کارنامه آنها ثبت کرد.

مهرماه نیز خودروسازان در مجموع تولید 70 هزار دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند. خودروسازان با تولید این تعداد خودرو به نسبت تولید آخرین ماه تابستان افتی حدود 14 درصدی را به خود دیدند.