البته نادر انتصار تاکید کرد که هنوز مشخص نیست که تیم فعلی مذاکرات به دنبال احیای چگونه برجامی است. وی با بیان اینکه دولت بایدن می‌خواهد همان برجام قبلی احیا شود گفت زیرا در برجام ۲۰۱۵، ایران فقط تضمین‌هایی داده و واشنگتن هیچ تضمینی نداده است.