پاکستان در حالی از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شده که نسبت به کشوری مانند ایران، وضعیت چندان مساعدی ندارد. این کشور چطور از فهرست خاکستری خارج شد و این خروج چه فایده‌ای دارد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.