مرتضى مکى معتقد است که اگر برجام احیا شده بود روند تحولات ایران در یک سال و نیم گذشته خیلى متفاوت مى شد و تهران مى توانست منافع اقتصادى زیادى کسب کند.