همین موضوع دلیلی شد تا یکی از اعضای شورا از هیات دولت درخواست کند تا تکلیف استاندار تهران مشخص شود.

در این گزارش کوتاه ضمن مرور بر پروسه بی‌استانداری تهران به برخی شنیده‌ها درباره استاندار بعدی هم اشاره کردیم.