پشت پرده ادعاهای على‌اف و چشم انداز این تنش در گفتگو با دکتر جواد میری، استاد جامعه شناسى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگی و داود دشتبانی، سردبیر ماهنامه وطن یولى و کارشناس مسائل قفقاز به بحث گذاشته شد.