در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا نگران تأمین امنیت انرژی خود هستند که این موضوع اهمیت کشور‌های خاورمیانه در خصوص این مسئله را بیش از پیش افزایش داده است.

در این میان به نظر می‌آید قطر گوی سبقت را از باقی کشورها ربوده و توانسته بیشترین سهم را  در این رقابت از آن خود کند و قرارداد‌های متعددی با کشور‌های مختلف امضا کند.